Nr rachunku: 46 8980 0009 2001 0071 8208 0001
Bank Spó³dzielczy w Radomsku