STATUT STOWARZYSZENIA
NA RZECZ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH
>P A R T N E R S T W O<

1. Postanowienia ogólne

§ 1.

Stowarzyszenie działające na podstawie niniejszego statutu nosi nazwę STWARZYSZENIE NA RZECZ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH "PARTNERSTWO" zwane dalej "Stowarzyszeniem".

§ 2.

Siedzibą Stowarzyszenia jest RADOMSKO.

§ 3.

 1. Stowarzyszenie działa na terenie całej Polski.
 2. Stowarzyszenie opiera, swoją działalność na pracy członków. Do prowadzenie swych spraw może zatrudniać pracowników.
 3. Stowarzyszenie może powoływać i odwoływać komisje i zespoły robocze do realizacji określonych zadań. Zespoły i komisje powołuje Zarząd określając zakres ich działania.
 4. Stowarzyszenie może przystąpić lub połączyć się z inną krajową organizacją o takim lub podobnym charakterze działania, lub z nimi współpracować. Uchwałę o współpracy podejmie Zarząd, natomiast uchwałę o przystąpieniu lub połączeniu podejmie Walne Zgromadzenie.
 5. Stowarzyszenie może być członkiem krajowych i zagranicznych organizacji o tym i samym lub podobnym profilu działania.

§ 4.

Stowarzyszenie jest osobą prawna i podlega wpisowi do rejestru stowarzyszeń.

Cele stowarzyszenia i ich realizacja

§ 5.

Celem Stowarzyszenia jest:

 • rehabilitacja medyczna, społeczna i zawodowa poprzez: tworzenie i prowadzenie Warsztatów Terapii Zajęciowej i Zakładów Aktywizacji Zawodowej;
 • działalność na rzecz rehabilitacji dzieci i młodzieży o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności;
 • działalność kulturalna i oświatowa oraz informacyjna;
 • działalność w zakresie kultury fizycznej i sportu;
 • działalność na rzecz rozwoju samorządności dzieci i młodzieży;
 • prowadzenie działalności gospodarczej i tworzenie nowych miejsc pracy dla młodzieży i osób niepełnosprawnych;
 • poradnictwo i pośrednictwo zawodowe dla młodzieży, osób niepełnosprawnych i bezrobotnych;
 • pomoc i zatrudnianie oraz zwalczanie bezrobocia i działalność na rzecz łagodzenia jego skutków;
 • współpraca międzynarodowa;
 • działalność na rzecz integracji społecznej i europejskiej;
 • prowadzenie działalności na rzecz profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i innych uzależnień;
 • udzielanie pomocy osobom niepełnosprawnym ofiarom wypadków drogowych, przemocy i innych zdarzeń losowych;
 • ochrona środowiska:

§ 6.

Stowarzyszenie realizuje swoje cele poprzez:

 • podejmowanie inicjatyw własnych oraz współpracę z właściwymi organami i instytucjami administracji rządowej i pozarządowej, fundacjami oraz innymi stowarzyszeniami i organizacjami;
 • organizowanie szkoleń, wystaw, obozów, koncertów, zjazdów, akcji informatycznych i propagandowych;
 • szkolenie w zakresie nowoczesnych metod poszukiwania pracy;
 • działalność wydawnicza;
 • działanie na rzecz rozwoju samorządności dzieci i młodzieży przez przygotowanie młodego pokolenia do odpowiedzialnego życia w wolnym społeczeństwie;
 • szkolenie specjalistów dla powstających i rozwijających się instytucji i organizacji samorządowych i demokratycznych;
 • współpracę międzynarodową;
 • propagowanie różnorodnych form uczestnictwa młodych w kształtowaniu warunków swego życia w demokratycznym państwie oraz twórczego dialogu w procesie wychowania dla demokracji;
 • tworzenie i wspieranie programów badawczych mających dostarczyć wiedzy na temat zjawisk społecznych i gospodarczych istotnych ze względu na cele Stowarzyszenia.

III. Członkowie

§ 7.

Członkiem Stowarzyszenia może być każdy obywatel polski jak również cudzoziemiec, bez względu na miejsce zamieszkania.

§ 8.

Instytucje rozwoju regionalnego, osoby fizyczne oraz osoby prawne, deklarując pomoc materialną bądź rzeczową w realizacji celów Stowarzyszenia, mogą być członkami wspierającymi Stowarzyszenia. Do członków wspierających stosuje się postanowienia niniejszego statutu, dotyczące członków tylko w zakresie przewidzianym w tych postanowieniach. Osoba prawna działa w Stowarzyszeniu przez swojego przedstawiciela.

§ 9.

 1. Przyjęcie w poczet członków Stowarzyszenia oraz w poczet członków wspierających dokonuje Zarząd Stowarzyszenia na podstawie pisemnej deklaracji przystępującego, zawierającej imię i nazwisko (nazwę), datę urodzenia, miejsce zamieszkania (siedzibę), oświadczenie o przystąpieniu oraz - gdy chodzi o osoby prawne - zakres deklarowanej Stowarzyszeniu pomocy.
 2. Członkostwo powstaje z dniem podjęcia przez Zarząd uchwały o przystąpieniu; o podjęciu uchwały Zarząd powiadamia zainteresowanego.
 3. Założyciele Stowarzyszenia, którzy podpisali listę założycieli dołączoną do wniosku o rejestrację Stowarzyszenia, stają się jego członkami z chwilą uprawomocnienia się postanowienia sądu o zarejestrowaniu.

§ 10.

 1. Członkowie Stowarzyszenia mają prawo:
  a. wybierać i być wybieranym do władz Stowarzyszenia;
  b. zgłaszać do władz Stowarzyszenia wnioski w sprawach związanych z celami i działalnością Stowarzyszenia, żądać informacji o sposobie ich załatwienia;
  c. brać udział - na zasadach określonych przez organizatorów w konferencjach, szkoleniach i innych formach działalności Stowarzyszenia.
 2. Postanowienie ust. l lit. b i c stosują się również do członków wspierających; ponadto członkowie ci mogą uczestniczyć z głosem doradczym w Walnym Zebraniu (zebraniu delegatów).

§ 11.

 1. 1. Członkowie Stowarzyszenia obowiązani są:
  a/ troszczyć się o dobro i rozwój Stowarzyszenia;
  b/ aktywnie uczestniczyć w działalności Stowarzyszenia;
  c/ stosować się do statutu i uchwał władz Stowarzyszenia;
  d/ opłacać regularnie składki oraz w wypadku członków wspierających spełnić inne zadeklarowane świadczenia na rzecz Stowarzyszenia.
 2. Składkę roczną ustala Walne Zebranie

§ 12.

 1. Członkostwo w Stowarzyszeniu ustaje na skutek:
  a/ śmierci członka lub utraty osobowości prawnej przez członka wspierającego;
  b/ wystąpienia ze Stowarzyszenia;
  c/ wykreślenia z listy członków.
 2. Pozbawienie członkostwa przez wykreślenie z listy członków może nastąpić, jeżeli członek nie spełnia wymagań ustawowych albo zalega z płatnością, składek i mimo wezwania świadczenia tego nie spełnia, albo w sposób zawiniony narusza inne obowiązki statutowe.
 3. Uchwałę o wykreśleniu podejmuje Zarząd Stowarzyszenia.
  Od uchwały tej członek może się odwołać, w ciągu 30 dni od jej doręczenia wraz z uzasadnieniem, do Walnego Zebrania.
 4. Postanowienia ustępów poprzedzających stosuje się odpowiednio do członków wspierających.

IV. Władze i organizacja stowarzyszenia

§ 13.

 1. Władzami Stowarzyszenia są:
  a. Walne Zebranie;
  b. Zarząd;
  c. Komisja Rewizyjna.
 2. Jeżeli liczba członków Stowarzyszenia, nie licząc członków wspierających, przekroczy 100 osób, Walne Zebranie zostaje zastąpione przez Zebranie Delegatów, któremu podlegają kompetencje Walnego Zebrania. Kadencja delegatów trwa 3 lata. Jeden delegat jest wybierany na 4 członków na Ogólnym Zebraniu Członków. Regulamin wyboru delegatów ustali Zarząd.
 3. Kadencja Zarządu, Komisji Rewizyjnej oraz Zebrania Delegatów trwa 3 lata.
 4. Członkowie Zarządu i Komisji rewizyjnej wybierane są przez Walne Zebranie w głosowaniu tajnym.

§ 14.

 1. Walne Zebranie jest najwyższą władzą Stowarzyszenia.
 2. Do kompetencji Walnego Zebrania należy:
  a. określenie głównych kierunków programu działania Stowarzyszenia;
  b. rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań Zarządu i Komisji Rewizyjnej oraz udzielanie Zarządowi absolutorium za okres objęty sprawozdaniem;
  c. wybór i odwoływanie Zarządu i Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia lub poszczególnych członków tych organizacji w trakcie kadencji;
  d. rozstrzyganie odwołań od uchwał o wykreśleniu z listy członków w wypadku przewidzianym w § 12 ust. 2;
  e. określenie wysokości składki członkowskiej;
  f. uchwalenie regulaminów działania Zarządu i Komisji Rewizyjnej;
  g. dokonywanie zmian w statucie;
  h. decydowanie o rozwiązaniu Stowarzyszenia;
  i. decydowanie o innych sprawach Stowarzyszenia, dla których statut nie ustala właściwości innych władz Stowarzyszenia;

§ 15.

 1. Zwyczajne Walne zgromadzenie zwoływane jest raz w roku przez Zarząd Stowarzyszenia i jest poświecone w szczególności sprawom wymienionym w §14 ust. 2, lit. a, b;
 2. Na pisemny wniosek Komisji Rewizyjnej lub 2/5 liczby członków Stowarzyszenia określających sprawy wymagane rozpatrzenia Zarząd powinien zwołać Nadzwyczajne Walne Zebranie; Zebranie takie może zwołać również Zarząd z własnej inicjatywy;
 3. Jeżeli Zarząd nie zwoła Zwyczajnego walnego zgromadzenia w ciągu 30 dni od upłynięcia roku od poprzedniego Walnego Zebrania , albo nie zwoła Zebrania Nadzwyczajnego w ciągu 30 dni od złożenia wniosku, Walne Zebranie musi być zwołane przez Komisję Rewizyjną w terminie 21 dni.
 4. Organ zwołujący walne Zebranie powinien powiadomić na piśmie lub w inny skuteczny sposób o terminie i proponowanym porządku obrad członków (delegatów), nie później niż 14 dni przed tym terminem.
 5. Proponowany porządek obrad może być przez Walne Zebranie zmieniony lub rozszerzony.
 6. Walne Zebranie Sprawozdawczo - Wyborcze zwoływane jest raz na trzy lata przez Zarząd Stowarzyszenia i jest poświęcone w szczególności sprawom wymienionym w § 14 ust. 2 lit. a, b, c, e.
 7. Zasady zwoływania Walnego zebrania Sprawozdawczo-Wyborczego obowiązują jak w § 15ust.3,4i5.
 8. W Walnym Zebraniu udział biorą:
  a. z głosem decydującym - członkowie zwyczajni Stowarzyszenia;
  b. z głosem doradczym - członkowie wspierający oraz zaproszeni goście.

§ 16.

 1. Walne Zebranie jest zdolne do podejmowania uchwał:
  a. w pierwszym terminie, gdy uczestniczy w nim co najmniej połowa członków (delegatów);
  b. w drugim terminie - bez względu na liczbę członków obecnych.
 2. Jednakże uchwały w sprawie statutu i rozwiązania Stowarzyszenia mogą być podjęte tylko wtedy, gdy w zebraniu bierze udział co najmniej połowa członków (delegatów).

§ 17.

 1. Z wyjątkiem uchwał o których mowa w ust.2 a także w §23 pkt.1 ust. d, uchwały Walnego Zebrania zapadają zwykłą większością głosów przy czym przy ich obliczaniu uwzględnia się głosy za i przeciw uchwale.
 2. Uchwały o zmianie Statutu lub rozwiązaniu Stowarzyszenia zostają podjęte, gdy opowie się za nimi co najmniej 2/3 obecnych członków

§ 18.

 1. Zarząd składa się z 5-6 osób fizycznych, w tym prezesa, wiceprezesa skarbnika, sekretarza.
 2. Prezesa i pozostałych członków Zarządu powołuje i odwołuje Walne Zgromadzenie na 3 letnią kadencję.
 3. Wyboru członków Zarządu dokonuje się z pośród kandydatów - członków Stowarzyszenia, którzy wrazili ustna lub pisemna zgodę na kandydowanie.
 4. Na pierwszym posiedzeniu, które odbywa się niezwłocznie po wyborach Zarząd ze swego grona wybiera Wiceprezesa, Skarbnika i Sekretarza.
 5. Zarząd Konstytuuje się na pierwszym po wyborach zebraniu.

§ 19.

 1. Do kompetencji Zarządu należy:
  a. kierowanie bieżącą działalnością Stowarzyszenia;
  b. wykonywanie uchwał Walnego Zebrania;
  c. przyjmowanie i wykreślanie z listy członków;
  d. powoływanie i odwoływanie regionalnych przedstawicieli Stowarzyszenia;
  e uchwalanie preliminarza budżetowego Stowarzyszenia;
  f. zarządzanie majątkiem Stowarzyszenia;
  g. podejmowanie na podstawie upoważnienia Walnego Zebrania uchwał w sprawie składek członkowskich;
  h. reprezentowanie Stowarzyszenia na zewnątrz;
  i. prowadzenie Biura Stowarzyszenia zgodnie z jego regulaminem;
  j.podejmowanie uchwał w sprawie zatrudnienia i zwalniania. pracowników;
  k. wykonywanie innych zadań przewidzianych w statucie;
 2. Do kompetencji Prezesa Zarządu należy:
  a. zwoływanie Zarządu i kierowanie jego obradami;
  b. reprezentowanie Stowarzyszenia na zewnątrz.

§ 20.

 1. Posiedzenia Zarządu odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż raz na dwa miesiące.
 2. Zasady zwoływania posiedzeń oraz podział pracy w zarządzie określa regulamin Zarządu.
 3. Uchwały Zarządu zapadają zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej połowy członków.

§ 21.

 1. Komisja Rewizyjna jest organem kontroli wewnętrznej Stowarzyszenia.
 2. Do zadań Komisji Rewizyjnej należy w szczególności:
  a. kontrola przynajmniej raz w roku gospodarki finansowej Stowarzyszenia;
  b. kontrola przynajmniej raz w roku stanu majątku oraz sposobów zarządzania tym majątkiem przez Zarząd;
  c kontrola przestrzegania statutu i wykonywania uchwał Walnego Zebrania przez Zarząd;
  d przedkładanie Walnemu Zebraniu sprawozdania oraz wniosku w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu;
  e. wykonywanie innych czynności przewidzianych w niniejszym statucie.

§ 22.

 1. Komisja Rewizyjna składa się z 3-5 członków i na pierwszym posiedzeniu wybiera ze swojego składu przewodniczącego, jego zastępcę i sekretarza.
 2. Zasady zwoływania posiedzeń Komisji oraz sposób wykonywania przez nią czynności kontrolnych określa regulamin Komisji.
 3. Uchwały są podejmowane zwykłą większością głosów przy obecności minimum 50% członków Komisji.

§ 23.

 1. Członkostwo w Zarządzie lub Komisji Rewizyjnej ustaje na skutek:
  a. upływu kadencji, przy czym z chwilą upływu kadencji określonej w § 13 ust. 3, uważa się złożenie sprawozdania na Walnym Zebraniu, na którym dokonuje się wyboru nowych władz;
  b. ustania członkostwa w Stowarzyszeniu;
  c. zrzeczeniu się udziału w tych władzach;
  d. odwołania przez Walne Zebranie, z tym, że w odniesieniu do członków Komisji Rewizyjnej może to nastąpić bezwzględną większością głosów.
 2. W wypadku nie udzielenia członkowi Zarządu absolutorium, wniosek o jego odwołanie może zgłosić każdy członek (delegat) biorący udział w Walnym Zebraniu, chociażby sprawa ta nie była umieszczona w porządku obrad.
 3. Członek Komisji Rewizyjnej nie może być pozbawiony członkostwa przez wykreślenie z listy członków, z wyjątkiem wypadku niespełnienia wymagań przewidzianych w ustawie o stowarzyszeniach.
 4. Na miejsce członków Zarządu lub Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia, których członkostwo ustało, stosowna władza dokonuje kooptacji spośród członków Stowarzyszenia. Kooptacja nie może dotyczyć więcej niż 50% członków tych organów.

§ 24.

 1. Stowarzyszenie dla działalności informacyjnej i obsługi administracyjnej prowadzi Biuro Stowarzyszenia, które podlega Zarządowi Stowarzyszenia a którego zadania i zakres pracy reguluje regulamin zatwierdzony przez Zarząd.
  Do zadań Biura Stowarzyszenia należy:
  a. prowadzenie działalności informacyjnej dla osób niepełnosprawnych,
  b. współpracując z Sekretarzem przygotowywanie Walnych Zebrań i posiedzeń Zarządu i Stowarzyszenia,
  c. prowadzenie dokumentacji Walnych Zebrań posiedzeń Zarządu i Stowarzyszenia,
  d. współpracując ze Skarbnikiem prowadzenie dokumentacji księgowo - finansowej Stowarzyszenia.
 2. Biuro Stowarzyszenia społecznie prowadzi upoważniony przez Zarząd członek Stowarzyszenia, a środki finansowe niezbędne do jego funkcjonowania pokrywane są ze środków własnych Stowarzyszenia.

V. Majątek stowarzyszenia

§ 25.

 1. Środki finansowe na działalność Stowarzyszenia mogą pochodzić ze: składek członkowskich, świadczeń członków w spierających, darowizn. zapisów, dotacji, ofiarności społecznej oraz dochodów z majątku Stowarzyszenia i działalności gospodarczej.
 2. Majątek Stowarzyszenia stanowią: fundusze, ruchomości, nieruchomości i prawa majątkowe nabyte po zarejestrowaniu Stowarzyszenia.
 3. Stowarzyszenie może prowadzić działalność gospodarcza zgodnie z obowiązującym prawem.
 4. W zakresie wynikającym z działalności statutowej i gospodarczej, Stowarzyszenie może nabywać prawa i zaciągać zobowiązania.
 5. Do reprezentowania Stowarzyszenia oraz do zaciągania zobowiązań majątkowych jest upoważniony Prezes lub Wiceprezes Zarządu jednoosobowo bądź dwóch innych członków Zarządu działających łącznie.

VI. Zmiana statutu i rozwiązanie Stowarzyszenia

§ 26.

Uchwały w sprawie zmiany Statutu i rozwiązania Stowarzyszenia podejmuje Walne Zgromadzenie w trybie określonym w § 16 ust.2 i § 17 ust.2.

§ 27

 1. Uchwala o rozwiązaniu Stowarzyszenia powinna określać cel, na który zostaje przeznaczony majątek Stowarzyszenia.
 2. Jeżeli uchwała, o której mowa w ust. l nie stanowi inaczej, likwidatorami są skarbnik i sekretarz Stowarzyszenia.

§ 28.

W sprawach nie uregulowanych niniejszym statutem stosuje się odpowiednio przepisy ustawy "Prawo o Stowarzyszeniach".

§ 29.

Statut niniejszy wchodzi w życie z dniem uzyskania wpisu do Krajowego Rejestru Sądowego.

 

Obowiązuje od dn.07.01.2004 r. Nr. KRS: 0000185270